Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

BANYO NEDİR?

Banyo Filmlerde ya da kağıtlarda oluşturulan gizli görüntüyü görülebilir kılmak, geliştirme banyosunun kimyasal işleminin sona ermesini sağlamak ve ışık görmemiş olan gümüş bromür zerreciklerini kendi içine alarak filmin saydamlaşmasını ve ışıktan etkilenme özelliğini yok etmek ve benzeri daha bir çok işlemi yapmak için kullanılan çeşitli kimyasal bileşimler.  - 
 

BARREL DISTORTION NEDİR?

Barrel distortion Genel olarak kısa odak uzunluklu ve diyaframı önde bulunan objektiflerde ortaya çıkan ve görüntüdeki düşey hatların bir fıçıyı andıracak biçimde eğilmeleri ile ortaya çıkan görüntü bozulması.  - 
 

BAŞKA BIR ÜLKE HUKUKUNUN TANıNMASı/ÇıKARLARıNıN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASı NEDİR?

Rekabet politikalarına ilişkin bir uluslararası işbirliği terimidir. Rekabet kurallarına karşılıklı saygıyı ifade eder. Negatif tanıma (negative comity) durumunda, uluslararası işbirliğine taraf her ülke kendi rekabet yasasını uygularken diğer ülkelerin önemli çıkarlarını göz önünde bulunduracağını taahhüt eder. Pozitif tanıma (positive comity) durumunda ise ‘A’ ülkesindeki ilgili otorite, ‘B’ ülkesindeki rekabet otoritesinden, ‘A’daki piyasa koşullarını önemli derecede etkileyen B’deki rekabete aykırı uygulamalar için gerekli önlemlerin alınmasını talep eder.  - 
 

BAŞLANGıÇ MALIYETLERI NEDİR?

Bir faaliyete başlamak için gerekli olan bina, araç, makine-ekipman gibi girdiler için katlanılan kuruluş maliyetleridir. Bu maliyetlerin özellikle batık maliyet olması ve bu durumun piyasaya girişi zorlaştırması rekabetçi yapı için sorun olabilmektedir. Örneğin doğal tekel niteliğindeki piyasalarda yüksek başlangıç maliyetlerinin olması piyasaya girişi sınırlamaktadır.  - 
 

BATAN FIRMA NEDİR?

İşi tasfiye edebilme olasılığı ortaya çıkacak şekilde sürekli zarar eden ve genellikle pazar payını kaybeden teşebbüsü ifade eder.  - 
 

BATAN FIRMA SAVUNMASı NEDİR?

Devralan teşebbüs, batan teşebbüsü devralmanın rekabeti önemli ölçüde azaltmadığını çünkü bu teşebbüsün her şekilde piyasadan çıkışının olası olduğunu iddia ettiğinde bu kavram birleşme/devralma analizinin konusu haline gelir. Bu durumda batan teşebbüsün mevcut pazar payı, gelecekteki rekabet açısından daha farklı değerlendirilebilir.  - 
 

BATıK MALIYET NEDİR?

Bir piyasada faaliyet gösterebilmek için yapılan, piyasadan çıkarken elden çıkarma yoluyla tekrar paraya dönüştürülemeyen ya da geri kazanılamayan veya başka bir faaliyet alanında kullanılamayan maliyetlerdir. Başka bir ifade ile firmanın piyasadan çekilmesi durumunda kaçınamayacağı maliyetlerdir. Batık maliyetler sadece ilgili pazara tahsis edilmiş yatırımlardır ve bu bakımdan pazara yeni girecek teşebbüs tarafından riske atılmış yatırımları göstermektedir. Bütün sabit maliyetler batık maliyet niteliğinde değildir. Batık maliyetler pazara girişler üzerinde üç şekilde etkili olmaktadır. Öncelikle bu maliyetler, teşebbüsün herhangi bir sebeple pazarı terk etmesi durumunda, batık maliyetlerin tanımı icabı alternatif kullanımı olmadığından, pazardan çekilen teşebbüsün büyük kayıplara uğramasına yol açabilmektedir. Dolayısıyla, batık maliyetlerin varlığı ve büyüklüğü, teşebbüs bakımından pazara girişin riskini artıracağından girişi caydırıcı bir etki yaratmaktadır. İkinci olarak batık maliyetler, pazarda mevcut teşebbüslerle yeni girecek teşebbüsler arasında maliyet asimetrileri meydana getirerek piyasaya muhtemel girişleri caydırıcı yönde etkilerler. Son olarak batık maliyetler, pazardan çıkış engeli yaratmakta ve girişleri olumsuz yönde etkilemektedirler. Şayet pazarın terk edilmesi durumunda önemli batık maliyetlerle karşılaşılacaksa, teşebbüs çok düşük kâr oranları ile hatta zararına çalışmayı tercih edecek ve dolayısıyla pazardan çıkamayacaktır.  - 
 

BAYONET MOUNT NEDİR?

Bayonet Mount Değiştirilebilir objektiflere sahip fotoğraf makinelerinde objektifleri makine gövdesine bağlayarak kilitleyen sistem.  - 
 

BAYT NEDİR?

Bindirme  - 
 

BEDAVACıLıK BEDAVACıLıK NEDİR?

Herhangi bir ödeme yapmaksızın veya maliyete katlanmaksızın bir teşebbüsün diğer bir teşebbüsün faaliyetlerinden yarar sağlamasıdır. Diğer bir tanıma göre ise bir ticari faaliyetin gerektirdiği masraf veya külfete katlanmaksızın o faaliyetin ticari kazancının elde edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Rekabet hukukunda özellikle dikey anlaşmalarda bedavacılık bir sorun haline gelmekte ve sorunun çözümü için çeşitli önlemler alınmaktadır. Zira bedavacılık yapan yeniden satıcı showroom, nitelikli personel, test aracı vb. maliyetlere katlanmaksızın satış yapabilecek, dolayısıyla uygulayabileceği rekabetçi fiyat sayesinde pazar payını artırabilecektir. Yetkili yeniden satıcıların endişesi, bu gibi bir rekabet avantajı kazanmış olan bir teşebbüsle rekabet etmek zorunda kalmaktır. Sağlayıcının endişesiyse; markanın tanıtımı, imajının sürdürülmesi, tüketiciye tercih ettiği ürünün en kısa zamanda sunulması gibi amaçlarla ciddi maliyetlere katlanan yeniden satıcılarının, bu maliyetlere katlanmayanlar karşısında rekabet edememeleri, sonuçta bu faaliyetlerin sekteye uğraması yönündedir. Çünkü ürünün tanıtımı, tüketiciye zamanında ve kesintisiz sunumu ile imajının korunmasına yönelik faaliyetler, markalar arası rekabet koşullarında önemli etkilere sahiptir. Bu nedenle markalar arası rekabeti sağlamak için, bedavacılık sorununa çözüm olabilecek hükümler dikey anlaşmalara konu olabilmektedir  - 
 

BELIRLEYICI ETKI NEDİR?

Bir teşebbüsün tek başına ya da başka teşebbüsle/teşebbüslerle ortaklaşa (birlikte) başka bir teşebbüsün stratejik ticari davranışları üzerinde nihai kararı verme olanağına sahip olmasıdır.  - 
 

BELLOWS NEDİR?

Bellows Objektif ile fotoğraf makinesinin gövdesi arasında bulunan genellikle ray üzerine yerleştirilmiş esnek yapısı olan bir malzemedir. Raylar körüğün objektif ile gövde arasındaki mesafeyi değiştirmek amacıyla ayarlanmasını sağlar. Bu makro fotoğraf çekimini ve yakını odaklamayı mümkün kılar. Esnek körükler büyük formatlı makinelerde perspektif değişimini sağlamak amacıyla, film yüzeyinde objektifin eğimini mümkün kılar.  - 
 

BEŞLI PRIZMA NEDİR?

Beşli prizma Genellikle 35mm. Tek objektifli refleks fotoğraf makinelerinde odaklamanın yapılmasını ve hareketli aynadan gelen görüntünün göze iletilmesini sağlayan parça.  - 
 

BETA NEDİR?

Bilgisayar dünyasında, programların geliştirme ve test aşamasında olduklarını belirten ad.  - 
 

BETWEEN THE LENS SHUTTER NEDİR?

Between the lens shutter Objektif içine yerleştirilmiş merkezden dışa açılıp, dıştan merkeze doğru kapanan ve metal yaprakçıklardan yapılmış örtücü türü.  - 
 

BEVEL NEDİR?

Bir resmin bir Eğimli efekt ekleme görüntü vurgulamak renk ve gölge renkleri iç ve dış kenarlarına uygulayarak yükseltilmiş bir görünüm verir.  - 
 

BILDIRIM NEDİR?

Bildirim, birleşme/devralma izni, menfi tespit belgesi veya muafiyet gibi taleplerde Rekabet Kurulu’na gerekli bilgilerin sunulmasıdır ve Kurul tarafından hazırlanan Bildirim Formlarının tam ve eksiksiz olarak doldurulmasıyla yapılır. Bildirimi işlemin taraflarından herhangi biri yapabilir. Bildirimde bulunan, diğer ilgili tarafı durumdan haberdar etmek zorundadır. Bildirime ilgili belgeler eklenir ve bildirim Kurul kayıtlarına intikal ettiği takdirde yapılmış sayılır.  - 
 

BILDIRIMIN DÖNÜŞMESI NEDİR?

1997/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde yapılmış olan bir bildirimin incelenmesi sonucunda Rekabet Kurulu bildirilen işlemin birleşme veya devralma olmadığı sonucuna ulaşırsa, bu bildirim, RKHK’nın 8. maddesine göre menfi tespit başvurusuna veya RKHK’nın 5. maddesi çerçevesinde muafiyet başvurusuna dönüşebilir.  - 
 

BILEŞIK OBJEKTIF NEDİR?

Bileşik objektif İki ya da daha fazla sayıda mercek biriminin kullanılarak yapılan objektifler. Böylece objektiflerin aydınlatma indisini büyütmek, görüntü bozulmalarını gidermek ve görüntü kalitesini yükseltmek mümkündür.  - 
 

BILGI DEĞIŞIMI NEDİR?

Bilgi değişimi, iki veya daha fazla rakip teşebbüsün, rekabete ilişkin kararları etkileyebilecek ticari bilgileri değiştirmesi şeklinde tanımlanabilir. Bilgi değişimi, rakipler arasındaki uzlaşmanın bozulup bozulmadığının saptanmasını kolaylaştırdığı için kolaylaştırıcı eylem olarak değerlendirilebilir. Gerçekten de eksik bilgi içindeki firmalar satışlarındaki düşüşün genel talepteki azalmadan mı, yoksa rakiplerin rekabetçi davranışlarından mı kaynaklandığını tam olarak bilemezler. Bu belirsizlik genellikle teşebbüslerin aldatma isteğini artırır; tersi şekilde, şeffaf pazarlarda aldatıcı davranışlardan kaynaklanacak rekabet olasılığı daha düşüktür. Ancak bilgi değişiminin çok olumlu etkileri de bulunmaktadır. “Bilgi çağı” olarak adlandırılan günümüzde teşebbüslerin bilgi değişimi içinde olmaları doğru kararlar verebilmek, inovasyon yaratabilmek için elzemdir. Bu özellikleri bilgiyi, günümüzde çok değerli bir emtia haline getirmiş ve benchmarking kavramının gelişimini sağlamıştır. Benchmarking, yabancı bir teşebbüsün herhangi bir biriminin incelenmesi, bu inceleme neticesinde elde edilen sonuçların mevcut yapı ile kıyaslanması ve bu kıyaslamadan çıkarılacak sonuçların uygulanması şeklinde üç aşamadan oluşan bir örgüt geliştirme yöntemidir. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında Japonya’da ortaya çıksa da, modern işletme dünyasında sıklıkla kullanılan bir geliştirme yöntemi haline gelmesi, 1970’lerde fotokopi makinesi üreticisi Xerox’un posta şirketi L.L.Bean’in depolama ve nakliye birimlerine ilişkin benchmarking çalışmasının ardından kazandığı başarıyla olmuştur. Refah etkilerinin açık olduğu yukarıdaki gibi durumlardan dolayı bilgi değişimi konusunda çok dikkatli olunmalı, her davanın özel koşullarına göre değerlendirme yapılmalıdır.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme