Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

STANDART BELIRLEME ANLAŞMALARı NEDİR?

Piyasalarda standartları belirleyen resmi bir kuruluş olmadığında bunların endüstri tarafından belirlenmesini ifade etmektedir. Çoğu aynı pazarlarda rakip olan çok sayıda teşebbüs, ilgili pazarların gelişmesi için hayati önem taşıyan bu standartlar üzerinde resmi ya da de facto anlaşmalar yapmak üzere birlikte çalışmaktadır. Ancak rakipler standart oluştururken bir araya geldiklerinde gizli veya zımni bir anlaşma riski ortaya çıkmaktadır. Bu riskin ortadan kaldırılabilmesi için teşebbüsler ve birlikler tüm ilgili taraflara karşı azami açıklık, karar almada uzlaşı, standardın gelişim aşamalarında ve belgelendirmede tarafsızlık ve objektiflik gibi kriterlere uymalıdır. Aksi halde kurulu bir standart, doğal bir tekelin tüm özelliklerini taşıyabilir ve fiyat rekabetine kapalı hale gelebilir. Ayrıca standarda dayalı pazardaki güç diğer pazarlara da aktarılabilir.  - 
 

STANDART BOYUT NEDİR?

Kullandıkları film boyutu 35 mm olan (görüntü alanı 24 X 36 mm) fotoğraf makineleri standart boyut makinelerdir.  - 
 

STATIC IP NEDİR?

Static, yani değişmeyen IP web sitenizine ait sabit kalan bir IP adresidir. Bu adres, alan adınız dışında web sitenize ikinci bir erişim imkanı sağlar.  - 
 

STATIK DENGE NEDİR?

Bazı değişkenlerin değişmediğini kabul edip analiz yapmaktır. Ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlarının nasıl değiştiğini araştırır.  - 
 

STATIK OYUN NEDİR?

Oyun teorisinde, oyuncuların hamlelerini bir kerede belirlemesi ve bu hamleleri yaptıktan sonra oyunun bittiği durumları ifade eder. Ekonomik teoride, düopol veya oligopol piyasalardaki teşebbüslerin rekabetçi davranışlarını açıklayan Bertrand ve Cournot modelleri bu oyunlara örnektir. Bu modellerde teşebbüsler kâr azamileştirme düzeylerine göre tek seferde fiyat ya da üretim miktarlarını seçerler ve pazar bu seçim doğrultusunda bir dengeye ulaşır. Buna karşın pazardaki liderin önce kendi üretim düzeyini belirlemesi, takipçi teşebbüslerin ise daha sonra liderin üretim düzeyine göre kendi üretim düzeylerini belirlemesi ise iki hamleli bir oyuna örnektir.  - 
 

STATISTICS NEDİR?

Web sayfasının günlük, aylık, tekil ve çoğul ziyaretçi istatistiklerini tutan programdır. Genellikle size sitenize hangi sayfadan ulaşıldığı, ziyaretçinin bilgisayarının konfigurasyonu gibi ek bilgiler de sunar.  - 
 

STOP NEDİR?

Diyafram yada enstantane ayarları arsındaki derece farkları. Ayrıca bkz. f-stop  - 
 

STRATEJIK DAVRANıŞ NEDİR?

Karara etki edebilecek diğer kişilerin davranışlarını da dikkate alarak stratejik biçimde hareket edilmesidir. Klasik iktisatta her kişinin kararlarını diğerlerinin tepkisinden bağımsızca alacağı varsayımı yerine oyun teorisi çerçevesinde kişilerin diğerlerinin tepkisini de dikkate alarak karar vereceği düşünülmektedir.  - 
 

STRATEJIK İŞBIRLIĞI NEDİR?

İki veya daha fazla bağımsız teşebbüsün kendi özerkliklerini koruyarak, birbirlerine göre rekabet avantajına sahip oldukları teknoloji, uzmanlık, üretim vb. belli spesifik faaliyetleri birlikte gerçekleştirmek veya ortak hedeflere ulaşmak amacıyla yaptıkları, basit ticari sözleşmelerle birleşme işlemleri arasında yer alan, kısa vadeli, esnek yapılı yeni bir hukuki varlığın kurulmasını gerektirmeyen (kontrolün el değiştirmesini gerektirmeyen), sözleşme bazlı anlaşmalardır.  - 
 

STRATEJIK KARAR NEDİR?

Teşebbüslerin ticari davranış ve politikalarını belirleyen; üst kademe yönetimin seçilmesi, bütçeye, iş planlarına ya da yatırımlara şekil verilmesine ilişkin kararlardır.  - 
 

SUBDOMAIN (ALT ALAN ADı) NEDİR?

Subdomain, alan adınızın alt alan adlarına verilen addır. Buna örnek verecek olursak www.Dijitalteknoloji.net domain adımız iken subdomain www.Forum.Dijitalteknoloji.net olarak örneklendirebiliriz. Domain satın alırken firmanın bu özelliği desteklediğini mutlaka kontrol edin. Belirlenen limit düzeyinde subdomain açabilirsin  - 
 

SÜBVANSIYON NEDİR?

İthalata konu ürüne, menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan mali katkı ya da herhangi bir gelir veya fiyat desteğidir.  - 
 

SÜPER HÂKIM DURUM NEDİR?

Süper hâkim durum kavramı, pazar gücünün uzun süre devam etmesi sonucunda, tekele yaklaşan pazar gücünü ifade etmek için kullanılmaktadır. Tekel ya da tekele yakın teşebbüslerin sahip olduğu güce karşılık gelmekte ve yaklaşık %90 pazar payının üstü bu kavramla ilişkilendirilmektedir.  - 
 

SÜRDÜRÜLEBILIR TEKEL NEDİR?

Yarışabilir Pazarlar Teorisi temel olarak, diğer teşebbüslerin pazara giriş ihtimalinin mevcut teşebbüsü tekelci davranıştan alıkoyacağını ve bu nedenle potansiyel rekabetin bir doğal tekelde dahi en etkin çözümü sağlayacağını öne sürmektedir. Yarışabilir pazar giriş-çıkışın serbest ve maliyetsiz olduğu pazar olarak da tanımlanabilir. Burada serbest giriş, yasal bir engelin olmaması ve yeni teşebbüsün mevcut teşebbüse göre bir maliyet dezavantajının bulunmaması, bir başka deyişle hedef pazarda mevcut teşebbüsle aynı üretim tekniklerine ve talep yapısına sahip olabilmesi varsayımına dayanmaktadır. Teoriye göre düzenleyici kurumun asıl işlevi, tekelin fiyatlarını ve kararlarını düzenlemekten ziyade, yarışabilirliği sağlayacak koşullara –serbest giriş, maliyetsiz çıkış ve tekelci teşebbüsün girişe verdiği cevabın sınırlanmasına ilişkin politikaların geliştirilmesidir. Düzenleyici kurum, pazara giriş-çıkış koşullarını oluşturabilirse, optimum çözüm kendiliğinden gelecektir. Ancak teorinin öngördüğü şekilde girişe izin verilmesi her zaman bu sonuca ulaşılacağı anlamına gelmemektedir. Bu durum, doğal tekelin sürdürülebilirliği kavramı ile açıklanmaktadır. Optimum çözümün sürdürülebilir olup olmaması endüstrinin maliyet yapısına göre değişmektedir. Örneğin tek ürünlü teşebbüsün bir noktaya kadar artan daha sonra ise azalan bir maliyet yapısı ile karşılaştığı endüstride girişin muhtemelen etkin olmayacağı, buna karşılık yalnızca pozitif ölçek ekonomilerinin görüldüğü tek ürünlü doğal tekellerde ya da ortak sabit maliyetleri yüksek çok ürünlü doğal tekellerde pazara girişin gerçekleşmesi halinde de sürdürülebilir bir optimumun mümkün olduğu söylenebilir. Sürdürülebilir tekel fiyatı, teşebbüsün kendisi kâr ederken kârlı yeni girişlerin olmasına imkân vermeyen fiyatlardır. Dolayısıyla sürdürülebilirlik, yarışabilir pazardaki dengeyi ifade etmektedir.  - 
 

SÜRELI PARA CEZALARı NEDİR?

RKHK’nın 17. maddesinde düzenlenen ve a) Nihai karar veya geçici tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere ya da verilen taahhütlere uyulmaması, b) Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması, c) Kanunun 14 ve 15. maddelerinin uygulanmasında, istenen bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde verilmemesi, durumunda her gün için, ilgili teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan, bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin onbinde beşi oranında verilen idarî para cezalarıdır. (a) ve (c) bentlerine göre idarî para cezaları, bu bentlerde belirtilen kararlardaki yükümlülüklere uyulması için belirlenen sürenin dolmasından itibaren verilebilir. (a) bendindeki fiile ilişkin idarî para cezası, yükümlülük getirilen kararda herhangi bir süre belirlenmemiş ise, bu kararın tebliğini takip eden günden itibaren verilebilir. (b) bendindeki fiillere ilişkin idarî para cezası ise, fiilin gerçekleştiği günü takip eden günden itibaren verilebilir. Bu cezaların gerekçesi ise Kurulun aldığı kararları ve tedbirleri uygulamaya koyabilmesi için RKHK’nın 16. maddesinde düzenlenenlerden başka bir zorlayıcı güce ihtiyaç duyulmasıdır. Bu öyle bir zorlama olmalıdır ki teşebbüs, bir an önce bu karara ve tedbire uymakta yarar görsün. Bunu sağlayacak en iyi yöntem, karara ya da tedbire uyulmadan geçen her gün için belirli bir para cezası uygulamaktır. Bununla teşebbüslerin kararlara bir an önce uymaları teşvik edilmiş olacaktır.  - 
 

SÜRÜM YÖNETIMI NEDİR?

İster kurumsal bir firmanın yazılım departmanı olsun, isterse küçük bir yazılım evi olsun. Yazılım geliştiren her organizasyonun mutlaka bir Sürüm Yönetimi (Release Management) olmalıdır.  - 
 

T AYARı NEDİR?

Örtücü hızı birimi olup deklanşöre basıldığında örtücünün açıldığını, ikinci kez basılıncaya kadar da açık kalacağı anlamını taşır.  - 
 

TAG NEDİR?

HTML'de dökümana biçim vermek için kullanılan etiketlerdir.  - 
 

TAHSIS ETKINLIĞI NEDİR?

Pareto etkinliği olarak da adlandırılan bu etkinlikte kaynaklar öyle iyi tahsis edilmiştir ki birisinin durumunu bozmadan bir diğerininkini iyileştirmek mümkün değildir. Pareto etkinliği durumunda, genellikle ürünlerin en etkin şekilde (minimum maliyetle) üretildiği varsayılmaktadır. Hem üretim hem de tahsis etkinliğinin bir arada sağlandığı duruma ise Pareto optimalitesi adı verilmektedir.  - 
 

TAKAS KOMISYONU NEDİR?

Bankalar kartlı ödeme ağlarında iki tür faaliyet göstermektedir. İhraççı bankalar, müşterilerinin hesap özetlerinde gördükleri ücret veya faizleri belirlemektedir. Kabulcü bankalar ise işyerlerinin kabul ettiği kartlı ödemeleri işlemekte ve kendilerine ulaşan mal/hizmet bedelini üye işyeri komisyonu kesintisi yaptıktan sonra işyerinin hesabına aktarmaktadır. Açık bir ödeme sistemi örneğin Visa, MasterCard gibi uluslararası kart birlikleri, EFT ağları ve BKM gibi yerel kart birlikleri birçok bankanın katılımına izin vermekte; her bir işlem için işyerinin kabulcü bankası tarafından kart çıkaran bankaya takas komisyonu ödenmesini sağlamaktadır.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme