Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

JSP NEDİR?

JSP (Java Server Pages), Java Servlet teknolojisinin bir uzantısıdır. HTML ve sunucu taraflı Java progamlarının birlikte çalışmasını sağlar. JSP sayfaları .jsp uzantısı taşır.  - 
 

K56FLEX NEDİR?

Daha hızlı veri transferini sağlayan, Rockwell chipsetli modem üreticilerinin kullandığı modem teknolojisi.  - 
 

KABLO DEKLANŞÖRÜ NEDİR?

Uzun süreli pozlamalarda, kısa süreli pozlamanın aksine fotoğraf makinesinin hareketi fotoğrafta farkedilir. Bu problemi engellemek için makine bir tripod (üçayak) üzerine yerleştirilmeli veya kablo deklanşörü kullanılmalıdır. Kablo deklanşörünün vidalı ucu vardır ve bu uç deklanşöre sıkıştırılır. Kablo deklanşörüne göre yapılmamış bir makinede muhtemelen başka bir kullanım metodu vardır (kablolu veya kızılötesi ışınlarla çalışan bir tertibat gibi).  - 
 

KALDıRAÇ (AKTARMA) ETKISI NEDİR?

Bir pazardaki gücün diğer bir pazara aktarılmasıdır.  - 
 

KAMERA OBSKURA NEDİR?

Günümüz fotoğraf makinelerinin atasıdır. En basit şekliyle bir duvarında küçük bir delik bulunan karartılmış bir odadır. Bu delikten geçen ışık karşı duvarda, dışarıdaki görüntünün baş aşağı gelmiş biçimini oluşturmaktadır. Bu olaya ilk kez M.Ö. 4. yüzyılda Aristo tarafından değinilmiş, daha sonra geliştirilerek resim yapımında kullanılmıştır. 16.yy.da bu araçlara dış bükey mercekler yerleştirilmiştir. Kamera obskura' ya ışığa karşı duyarlı bir malzeme yerleştirilmesini ilk düşünen kişi 1800 lere Thomas Wedgwood olmuş, Fransız Niepce bunu gerçekleştirmiş ve ilk "fotoğrafı" 1826'da çekmeyi başarmıştır.  - 
 

KAMU HUKUKU TÜZEL KIŞISI NEDİR?

Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulan tüzel kişiliktir. Kamu tüzel kişiliğinin işleyişi, kamu yararı esasından hareketle kanunla düzenlenir. Kamu hizmeti vermek amacıyla kurulan, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kamu tüzel kişileri arasındadır. Kamu tüzel kişilerinin ekonomik faaliyetlerinin rekabet hukuku kapsamında teşebbüs veya teşebbüs birliği faaliyeti olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ise bu faaliyetlerin idarenin özel hukuk tasarrufları olarak ele alınıp alınmadığına göre değişmektedir.  - 
 

KAMU MALı / HIZMETI NEDİR?

Kamu malı/hizmeti, o malın/hizmetin toplumda herhangi bir kişi tarafından kullanılması/tüketilmesinin başkalarının kullanımını/tüketilmesini engellemediği/ sınırlamadığı ve herhangi bir kişinin o malın/hizmetin tüketiminden dışlanamaması durumunda ortaya çıkan mal/hizmetlerdir. Söz konusu mallar/hizmetler devlet tarafından sunulabildiği gibi özel teşebbüsler tarafından da sunulabilmektedir.  - 
 

KAMU TEŞEBBÜSÜ NEDİR?

Bir kamu otoritesinin, sahiplik, finansal katılım ya da yönetim hakkı gibi araçlar vasıtasıyla doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettiği teşebbüstür. Bu kontrol, teşebbüsün sermayesinde çoğunluk hissesine sahip olmasıyla, sahip olduğu hissenin kendisine verdiği (çoğunluk) oy hakkıyla ya da teşebbüsün yönetim ya da denetimindeki kişilerin belirli bir çoğunluğunu atamasıyla gerçekleşebilmektedir.  - 
 

KAMU YARARı NEDİR?

Kamu yararı toplumda, genel/ortak çıkarların nasıl belirleneceği, bu çıkarların hangi amaç ve yöntemlerle gerçekleştirileceği, temel hakların hangi durumlarda kısıtlanabileceği gibi hususlar söz konusu olduğunda göz önüne alınan bir kavramdır. Bir faaliyetin kamu hukukuna uygunluğunu tespit etmek gibi konularda da kanun uygulayıcıları tarafından bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Rekabet hukukunda da kamu yararı ve kamu düzeninin korunması amaçları ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, genel ekonomik menfaatlere hizmet etmekle görevlendirilmiş teşebbüslerin bu görevlerini yerine getirmelerinin rekabet kurallarıyla çatışmaması gerektiği rekabet hukukunun genel gerekçeleri arasında sayılmaktadır.  - 
 

KAPSAM EKONOMISI NEDİR?

İki ürünün birlikte üretilmesinin maliyeti [f(x,y)], yalnızca x ürününü üreten bir firmanın maliyeti ile yalnızca y ürününü üreten bir firmanın maliyetinin toplamından küçük ise kapsam ekonomisi vardır. Başka bir deyişle, X ve Y iki ayrı mal ve “f” maliyet fonksiyonu iken “f(x,y) < f(x,0) f(0,y)” ise kapsam ekonomileri söz konusudur.  - 
 

KÂR NEDİR?

Ekonomi teorisinde ve muhasebe dalında kullanılan ve birbirinden farklılık arz eden iki ayrı kâr kavramından bahsetmek mümkündür. Muhasebede kullanılan kâr kavramı, üretimde kullandığı bütün girdilerin maliyetini karşıladıktan sonra firmanın elinde kalan gelir fazlasını ifade etmektedir. Ekonomik anlamda kâr ise, malı üretmenin fırsat maliyetini de toplam maliyetlere kattıktan sonra oluşan gelir fazlasını ifade etmektedir. Bu durumda, ekonomik anlamda sıfır kâr elde eden bir firma yine de normal veya rekabet seviyesinde bir kazanç sağlayabilecektir. Ekonomi teorisinde, tam rekabetçi piyasalarda firmaların ekonomik kârının sıfır olduğu kabul edilmektedir. Bu kabulden, pozitif ekonomik kârların, firmanın rekabetçi pazar düzeyinden fazla kazandığı ve/veya piyasanın tam rekabetçi olmadığının bir göstergesi olduğu sonucu çıkartılmaktadır. Bu sonucun, rekabet politikası açısından yorumlanması ise, pozitif ekonomik kârların (her zaman geçerli olmamakla beraber) pazar gücünün veya pazarın rekabetçi olmadığının varlığına işaret ettiği şeklindedir. Bununla birlikte, ekonomik kârlar gözlemlenemediği için yapılan analizlerde muhasebe kârlarından yararlanılmaktadır.  - 
 

KARAKTERISTIK EĞRI NEDİR?

Işığa karşı duyarlı malzemelerin bir anlamda verimlilik grafiğidir. Bu malzemelerin pozlama, yoğunluk, duyarlılık, kontrast gibi konulardaki özelliklerini ortaya koyar.  - 
 

KARANLıK ODA NEDİR?

Filmlerin banyo edilmesi ve kart baskısı yapılması için elverişli bir biçimde düzenlenmiş, karartılmış, gerekli araç ve gereçleri de içeren oda.  - 
 

KÂRıN AZAMILEŞTIĞI SEVIYEDEKI FIYAT NEDİR?

Firmanın/firmaların kârını azamileştirdiği üretim miktarında pazarda oluşan fiyat seviyesidir. Mikroiktisat teorisinde bu nokta marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu üretim düzeyinde, talep fonksiyonuna göre oluşan fiyattır.  - 
 

KÂRıN AZAMILEŞTIRILMESI NEDİR?

Mikroiktisat teorisinin dayandığı temel varsayımlardan bir tanesi firmaların kârlarını azamileştirdiği düzeyde üretim yaptıklarıdır. Bir başka deyişle, firmalar toplam geliri ile toplam maliyeti arasındaki farkın en fazla olduğu düzeyde üretim yapmaktadır. Firmanın kâr yerine zarar ettiği durumda ise, bu kavram zararın asgarileştirilmesi anlamına gelecektir. Kârın azamileştirildiği üretim seviyesinde marjinal gelir marjinal maliyetlere eşit olmaktadır. Rekabet politikası uygulamalarında, kârın azamileştirilmesi ilkesini daha çok yıkıcı fiyat analizleriyle ilişkilendirmek mümkündür. Nitekim firmanın rekabetçi olmayan amaçlarla yıkıcı fiyatlama yaparken söz konusu ilkeden saptığı ve mevcut veya potansiyel rakipleri dışlamak ya da disipline sokmak amacıyla kısa dönem kârından vazgeçtiği kabul görmektedir.  - 
 

KÂRıN BIRLIKTE AZAMILEŞTIRILMESI NEDİR?

Kartel, duopol, oligopol gibi oluşumlarda yer alan üyelerin fiyat ve üretim kararlarını grubun tamamının kârını maksimize edecek şekilde almalarıdır.  - 
 

KARMAŞıK DÜZENLEMELER NEDİR?

Uzun dönemli kartellerde, ilgili teşebbüslerin uzlaşmalarını tek tek göstermek imkansız olduğundan, ABD ve AB’de, uzlaşmaya ulaşılanı tanımlayan statik bir yaklaşım yerine, rekabetin ihlal edildiği bütün süreci kapsayan “devam eden tek bir uzlaşma (a single continuing agreement) – karmaşık düzenlemeler (complex arrangements)” yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde, deliller bütün olarak değerlendirilerek kartelin varlığı ve belirgin özellikleri ortaya konulmakta; aksini gösteren bir kanıt olmadıkça ilgili teşebbüslerin bu sürecin tamamına katıldığı varsayılmaktadır.  - 
 

KARŞıLıKLıLıK ANLAŞMASı NEDİR?

Teşebbüsler arasında birbirine olumlu şartlar tanımak veya birbirleriyle karşılıklı alım satım yapmak için yapılan bir tür ikili (veya çok taraflı) anlaşmadır. Karşılıklılık anlaşmalarında bir teşebbüse, kendisinden alım yapan teşebbüsten alım yapma yükümlülüğü getirilebilmektedir. Bu anlaşma sayesinde teşebbüs, alımlarını kendi müşterilerinden yaparak fiyat indirimi sağlayabilmekte ya da atıl kapasitesini aktifleştirebilmektedir. Karşılıklılık anlaşmalarının rekabetçi etkiler doğurabilecek bu sonuçlarının yanı sıra, rekabeti sınırlayıcı nitelik kazanması da mümkündür. İçerdiği hükümlere göre bu anlaşmalar bağlama anlaşmalarıyla aynı doğrultuda değerlendirilebilmektedir. Bu bağlamda anlaşmaya taraf olan teşebbüslerin (özellikle alıcının) doğrudan pazar gücünü artırmamasına karşın mevcut gücün daha etkin olarak kullanımına yol açması ve ilgili piyasaların gelecekteki rekabetçi yapılarını olumsuz yönde etkileme olasılığının bulunması nedeniyle, anlaşmanın rekabete aykırı olarak nitelendirilmesi mümkün hale gelmektedir. Ayrıca, pazarın bir bölümündeki rekabeti ortadan kaldırmak suretiyle pazara giriş engeli yaratabilmektedir. Bu tür anlaşmaların rekabete olumsuz etkisi alıcının monopson olduğu durumlarda belirginleşmektedir. Karşılıklılık, zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. Alıcının hammadde satın aldığı sağlayıcı teşebbüsü kendisinden ürün alması konusunda zorladığı, aksi takdirde alımlarını durdurmakla tehdit ettiği durum “zorlayıcı karşılıklılık” olarak; alıcının ve sağlayıcının gönüllü olarak imzaladığı anlaşma ile sağlayıcıdan kendisinden ürün alması şartıylahammadde aldığı veya sağlayıcının, alıcının kendisinden hammadde alması beklentisiyle alıcıdan ürün aldığı durum ise gönüllü karşılıklılık olarak nitelendirilmektedir. Zorunlu karşılıklılığın gönüllü karşılıklılığa göre rekabete olumsuz etkisinin daha fazla olduğu görülmektedir.  - 
 

KARTEL NEDİR?

Fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket konularında, rakipler arasında gerçekleşen, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylemlerdir. (Bkz. pişmanlık programları (leniency programs)) 219. Kartel Davranışı Cartel Behavior “Fiyat tespiti”, “arz miktarının kontrolü”, “pazar paylaşımı” ve “ihalelerde danışıklı hareket” şeklinde dört grupta toplanabilecek davranışlardır.  - 
 

KAVRAMA GÜCÜ NEDİR?

Gözün, objektiflerin ya da ışığa karşı duyarlı yüzeylerin görüntü üzerindeki ince ayrıntıları algılama gücü. Fotoğrafçılıkta sonuçsal görüntü hem objektifin hem de duyarkatın kavrama gücü ile yakından ilgilidir. Kavrama gücü bir anlamda, her milimetre kareye düşen çizgi sayısı ile ifade edilir.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme