Kategoriler

›› Araba & Oto Kiralama (58)
›› Bilgisayar (36)
›› Cafe ve Restaurant (152)
›› Çiçekçi & Peyzaj (43)
›› Dernek & Kurum (32)
›› Eğitim (49)
›› Elektrik & Elektronik (8)
›› Emlak & Mimari (158)
›› Evcil Hayvanlar (67)
›› Firma & Kurumsal (381)
›› Güvenlik (27)
›› Hobi & El Sanatları (58)
›› İletişim & Call Center (21)
›› Kişisel Site (74)
›› Mobilya & Dekorasyon (137)
›› Moda & Güzellik (88)
›› Müzik (23)
›› Oteller (57)
›› Sağlık (80)
›› Sanat & Fotoğraf (66)
›› Takı & Mücevher (14)
›› Tarım & Hayvancılık (71)
›› Taşımacılık & Ulaşım (61)

ICQ NEDİR?

Dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan kişisel sohbet imkanı sağlayan yazılımdır. Bilgisayarınızda bulunan yazılım ile o anda Internet'te bulunan arkadaşlarınızla aynı anda sohbet etme imkanına, rast gele bulabileceğiniz bir kişi ile tanışma imkanına, dosya veya URL gönderme imkanlarına sahip olabilirsiniz. Intranet : Bir kuruluşun bilgisayarlarını kendi içinde birbirine bağlayan çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağ. Böylece yerel ağlar (LAN) ve geniş ağlar (WAN) birbirine bağlanabilir. Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır.  - 
 

İHALELERDE DANıŞıKLı HAREKET NEDİR?

Rakip teşebbüslerin, herhangi bir satış, sözleşme veya proje için yapılan ihale lere ilişkin kazanma sırasını belirlemesi, bu ihaleleri aralarında paylaşması, suni olarak ihaleyi kazananın, kaybedenlere pay vermesi gibi yöntemlerle kartel kurmalarıdır.  - 
 

İHRACAT KARTELI NEDİR?

Aynı ülkede faaliyet gösteren teşebbüslerin ürünlerini dış piyasalarda satmak veya pazarlamak için birlikte hareket ederek uluslararası rakiplerine karşı avantaj elde etmesidir. Her ne kadar bu durum ihracatçı ülke ekonomisi açısından yararlı olsa da ithalatçı ülkede rekabeti bozucu bir etki yapmakta ve rekabet otoritelerince rekabet karşıtı bir eylem sayılmaktadır. Nitekim ihracat kartelleri üyelerinin maliyetlerini azaltırken aynı zamanda, diğer ülkelerdeki tekelci pazar gücünden toplu olarak yararlanmalarına da olanak sağlayabilmektedir.  - 
 

İHRACAT YASAĞı NEDİR?

Paralel ithalatı önlemek maksadıyla getirilen ihracattan kaçınma kısıtlamasıdır.  - 
 

İHRACATıN KıSıTLANMASı NEDİR?

Rakip teşebbüslerce; ihracat fiyatının birlikte belirlenmesi, belirli müşterilere yönlendirilerek müşterilerin paylaşılması, patent veya lisans yoluyla ürünlerin belirli bölgelere satılıpsatılmamasına karar verilmesi gibi serbest ticaret ortamında gerçekleşecek ihracata göre kısıtlı bir ihracatın gerçekleştirilmesidir. Ayrıca, devletler de politika olarak ya da yurt içindeki teşebbüslerden etkilenerek; kota koyarak veya aşırı düzenlemeler getirerek ihracatın kısıtlanmasına neden olabilir.  - 
 

IIS NEDİR?

IIS (Microsoft Internet Information Server) Windows NT Server 4 ve Windows 2000 Server'la birlikte gelen Microsoft'un web sunucusudur.  - 
 

İKAME EDILEBILIRLIK NEDİR?

Üreticilere veya tüketicilere göre ürünlerin birbirlerinin yerine geçebilmelerinin ölçütüdür. Rekabet hukuku açısından iki ürünün aynı pazarda yer alıp almadıkları ürünlerin arasındaki ikamenin derecesine bağlıdır. İlgili pazar analizi ikame edilebilirlik fikrine daha somut bir anlam kazandırma çabasındadır. İlgili pazar kavramı temelde ürünlerin birbirleri ile ikame edilip edilemeyeceğine göre belirlenmektedir. İlgili pazar tanımı ikame edilebilirliği göz önünde bulundururken hem talep hem de arz yönlü değerlendirmeleri hesaba katmaktadır. Talep açısından, ürünler alıcıların gözünde ikame edilebilir olmalıdır. Arz açısından ise ilgili ürünü veya bu ürüne yakın ikame bir başka ürünü üreten ya da üretim olanaklarını kolaylıkla bu ürünleri üretmek için kullanabilen teşebbüsler değerlendirilir.  - 
 

İKAME MALLAR NEDİR?

Aynı ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak üretilmiş ve birbirlerinin yerine kullanılabilen mallardır. Aynı ihtiyacın giderilmesinde biri diğerinin yerine kullanılabileceğinden ikame mallardan birinin fiyatı azaldığında buna bağlı olarak diğerine olan talebin azalması veya birinin fiyatı arttığında ikame edilebilirlik oranına göre diğerine olan talebin artması beklenir.  - 
 

İKI TARAFLı TEKEL / OLIGOPOL NEDİR?

Mevcut bir ürünün tek veya birkaç alıcısı ve satıcısının olmasıdır. Bazı durumlarda alıcı(lar) pazardaki tek (veya birkaç) büyük satıcının pazar gücünü bastırmak için karşı güç oluşturup monopol veya oligopol durumlarına kıyasla daha yüksek bir üretim ve daha düşük bir fiyat elde etmeye çalışırlar. Bu özellikle şu durumlarda geçerlidir: Ürünün üst piyasalardaki arzı esnekse (yani fiyat değişimlerine oldukça duyarlıysa ve üretim darboğazları da yoksa),Alıcılar alımlarının büyüklüğünden dolayı tekelci satıcıların fiyatlarını önemli ölçüde aşağıya çekebiliyorsa,Alıcıların kendisi de alt piyasalarda fiyat rekabetiyle karşı karşıyaysa. Böyle bir durumun en iyi örneği bir ara ürün alımıdır; eğer ürünün üst piyasadaki arzı sınırlıysave alt piyasada da yeterli rekabet yoksa iki taraflı monopol/oligopol alıcı ve satıcılar aralarında tüketicinin aleyhine bir kâr paylaşımıyla sonuçlanabilecektir.  - 
 

İKINCI EN İYI NEDİR?

Tam rekabet koşullarına en yakın düzeye ulaşmaya çalışmaktır. Rekabet politikalarının en önemli gerekçelerinden biri tam rekabet piyasasının toplumları “birinci en iyi” olan en yüksek refah düzeyine ulaştırdığı düşüncesidir. Ancak, tam rekabetin ütopik bir model olduğu ve pratikte tam rekabetin koşullarının sağlanmasının mümkün olmayacağı bilinmektedir. Bu nedenle, rekabet politikalarının hedefi, tam rekabet kurallarından sapmaları en aza indirerek, toplumsal refahın mümkün olan en yüksek düzeye çıkmasına yani “ikinci en iyiye” ulaşılmasına katkıda bulunmaktır. İkinci en iyi rekabeti, genellikle rekabet politikalarının referans olarak aldığı “işleyebilir rekabet”tir. “Bütüncül ikinci en iyi yaklaşımı” olarak adlandırılan bu yaklaşım, Lipsey ve Lancaster tarafından ortaya atılan, Pareto etkinliğinin gerektirdiği koşullardan en az birinin dahi ihlal edildiği durumda Pareto etkin çözümün imkânsız olduğu, yani aslında ikinci en iyiye Paretocu kısmi iktisat politikalarıyla ulaşılamayacağını savunan “geleneksel ikinci en iyi yaklaşımı” ile karıştırılmamalıdır.  - 
 

İKINCIL ÜRÜN NEDİR?

Müşterinin satın aldığı ilk üründen sonra ihtiyaç duyulan ürün, ikincil ürün olarak adlandırılmaktadır. İkincil ürünlerin ticaretinin gerçekleştiği pazarlar “ikincil, ardıl pazar” (aftermarket) olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, bir ana ürünün satın alınmasından sonra ihtiyaç duyulan, tamir, yedek parça, upgrade (model büyütme) vb. tamamlayıcı ürün ya da hizmetleri içeren pazarlar ardıl pazarlardır.  - 
 

İLAVE AF NEDİR?

İlave af kuralına göre; bir pazara yönelik soruşturmada pişmanlık programından yararlanması mümkün olmayanlar, başka bir pazardaki kartele ilişkin olarak başvuruda bulunurlarsa, hem ikinci pazardaki kartelden dolayı bağışıklıktan yararlanmakta hem de ilk pazardaki kartelden kaynaklanan cezalarında indirim yapılmaktadır. Türk Rekabet Hukukunda konuya ilişkin düzenleme, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik (Ceza Yönetmeliği)’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılmıştır.  - 
 

İLGILI COĞRAFI PAZAR NEDİR?

İlgili pazarın iki ayağından birisini oluşturan ilgili coğrafi pazar, teşebbüslerin ürettikleri mal ve hizmetlerinin arz ve talebi konusunda faaliyet gösterdikleri, rekabet koşullarının yeterli derecede homojen ve özellikle rekabet koşulları komşu bölgelerden hissedilir derecede farklı olduğu için bu bölgelerden kolayca ayrılabilen bölgelerdir.  - 
 

İLGILI PAZAR NEDİR?

İlgili pazarın tanımlanması teşebbüsler arası rekabetin yaşandığı sınırların çizilmesine yönelik rekabet hukuku uygulamalarında kullanılan bir araçtır. İlgili pazarın tanımlanması, inceleme konusu teşebbüslerin ve teşebbüs faaliyetlerinin karşı karşıya kaldığı rekabetçi kısıtların belirlenmesinde önemli rol oynamakta ve teşebbüslerarası rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, hâkim durumun kötüye kullanılması veya birleşme/devralma/ ortak girişim işlemlerinin incelenmesinde temel adımlardan birini oluşturmaktadır. Bu bakımdan, pek çok rekabet analizinde başlama noktası “ilgili” pazar tanımıdır. Pazar tanımının iki temel boyutu vardır. ürün pazarı yani bir arada gruplanacak ürünler,coğrafi pazar yani bir arada gruplanacak coğrafi bölgelerdir. Pazar tanımı; hem talep hem de arz faktörlerini dikkate alır. Talep tarafında, ürünler alıcılar açısından ikame edilebilir olmalıdır. Arz tarafında ise satıcılar arasında üretim yapanlar veya üretimi ilgili ürüne veya ya-kın ikamelere rahatlıkla kaydırabilenler yer almalıdır. Pazar tanımı, genellikle fiili ve potansiyel satıcıları yani, fiyat gerektirdiği takdirde ikame ürünler tedarik etmek için üretim süreçlerini hızla değiştirebilecek teşebbüsleri içerir. Bunun altında yatan gerekçeye göre bu teşebbüsler, piyasadaki mevcut teşebbüslerin fiyatı rekabet düzeyinin üstüne çekme yeteneğini köreltmeye veya dizginlemeye çalışacaklardır. Alıcı ve satıcıların bulunduğu yer coğrafi pazarın yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası olmasını belirler. Pazarın, ürün açısından veya coğrafi açıdan fazla dar veya fazla geniş tanımlanması pazardaki rekabete ilişkin yapılacak değerlendirmeleri doğrudan değiştirir. Her şeyden önce, çok geniş veya dar pazar tanımlamaları, pazar payı ve yoğunlaşma ölçümlerini olduğundan daha fazla küçültmeye veya büyütmeye yol açar.  - 
 

İLGILI ÜRÜN PAZARı NEDİR?

İlgili pazar tanımının iki ayağından birisini oluşturan ilgili ürün pazarı, tüketicinin gözünde fiyatı, kullanım amaçları ve nitelikleri bakımından aynı sayılan mal veya hizmetlerden oluşan pazar olarak nitelendirilmekte, yapılacak analizde bu nitelendirmeye uygun olan talep ikamesinin yanısıra pazardaki geçiş maliyetleri, potansiyel rakiplerin makul bir maliyetle ve makul bir sürede üretime katılıp katılamayacakları gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenen arz ikamesi gibi hususlar da göz önüne alınmaktadır.  - 
 

IMAGE MAP NEDİR?

Bir görüntü haritası, çoklu, tıklanabilir köprüler içeren tek bir grafik görüntüsü.  - 
 

İMALAT YETERLILIK BELGESI NEDİR?

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araçların ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder.  - 
 

IMAP NEDİR?

Pop3 gibi bir protokol olup onun bir aşama ötesidir. E-mail olayının artık gittikçe hayatımızda yer etmesinden sonra pek çok firma reklam amaçlı mail göndermeye başlamıştır. Pek çok kullanıcı posta kutusunda biriken e-mailları daha okumadan ya da makine sına indirmeden silmek isteyebilir. IMAP protokolü sayesinde kullanıcı e-maillarını daha makine sına indirmeden sunucu üzerinde okuyabilir ve saklamak istediklerini sunucu üzerinde dizinler yaratarak saklayabilir.  - 
 

INBOX NEDİR?

E-maillerin geldiği dizine verilen ad.  - 
 

INCIDENT LIGHT NEDİR?

Herhangi bir ışık kaynağından herhangi bir cisme düşen ışık.  - 
 
Sayfa
  

Ana Sayfa  I  Nasıl Çalışır?  I  Fiyatlar  I  Modüller  I  Bize Ulaşın  I  SiteMap  I  RSS    Blog  I  Bilgi Bankası  I  İller
Her hakkı saklıdır © 2012 Site Kuruyorum - Web Tasarım - Hazır Web Siteleri
Powered by Creanet Bilişim Hizmetleri

 

Web Tasarım Kredi Kartıİnternet Site Tasarım Ödeme SeçenekleriWeb Tasarım Kolay Ödeme